Category archives: DEFAULT

TAÙN KINH Sa Baøchaún g ôûñöôïc laâu daøi, Sôùm lieäu tuïng kinh cöûa Phaät ñaøi. Hai saùu nguyeän vöông tieâu toäi heát, Ba nghìn hoùa Phaät ruûloøng soi. Hoa sen Taây truùc daày thôm ngaùt, Quaûphuùc Nam dieâm ñöôïc toát töôi. Giaûi keát, tieâu tai, theâm tuoåi thoï. KINH DƯỢC SƯ | 6 Xứng tánh tác Phật sự, Phổ huân chư chúng sanh, Giai phát Bồ đề tâm, Viễn ly chư vọng nghiệp, Viên thành Vô thượng đạo. (Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện) KỲ NGUYỆN Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương. Kinh Dược Sư bằng thái độ suy nghiệm và ứng dụng, từ bảy ngày cho đến bảy tuần, với lòng chí thành thì các nguyện ước chân chánh sẽ được thành tựu.

Kinh duoc su pdf

Kinh Dược Sư bằng thái độ suy nghiệm và ứng dụng, từ bảy ngày cho đến bảy tuần, với lòng chí thành thì các nguyện ước chân chánh sẽ được thành tựu. KINH DƯỢC SƯ | 6 Xứng tánh tác Phật sự, Phổ huân chư chúng sanh, Giai phát Bồ đề tâm, Viễn ly chư vọng nghiệp, Viên thành Vô thượng đạo. (Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện) KỲ NGUYỆN Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương. KINH DƯỢC SƯ. BẮC LƯƠNG THIÊN TRÚC TAM TẠNG ĐÀM VÔ SẤM PHỤNG CHIẾU DỊCH. ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải. NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính. Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao.kinh duoc su pdf. Quote. Postby Just» Tue Mar 26, am. Looking for kinh duoc su pdf. Will be grateful for any help! Top. CON ĐƯỜNG GIẢI-THOÁT và kính-phục, không thể tìm được lời nào đủ nghĩa để diễn-tả sự cao-cả và diệu-hiền của tình-yêu nầy, đành kêu lên: “Hãy xem Đức. kinh duoc su pdf to excel. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for kinh duoc su pdf to excel. Will be grateful for any help! Top.

see the video Kinh duoc su pdf

Niệm Phật Dược Sư, time: 5:13
Tags: Kinh duoc su pdf,Kinh duoc su pdf,Kinh duoc su pdf.

Kinh duoc su pdf

Kinh Dược Sư bằng thái độ suy nghiệm và ứng dụng, từ bảy ngày cho đến bảy tuần, với lòng chí thành thì các nguyện ước chân chánh sẽ được thành tựu. KINH DƯỢC SƯ. BẮC LƯƠNG THIÊN TRÚC TAM TẠNG ĐÀM VÔ SẤM PHỤNG CHIẾU DỊCH. ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải. NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính. Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức 3 Nguyện thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi.kinh duoc su pdf merge. Quote. Postby Just» Tue Jan 29, am. Looking for kinh duoc su pdf merge. Will be grateful for any help! Top. kinh duoc su pdf to excel. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for kinh duoc su pdf to excel. Will be grateful for any help! Top. kinh duoc su pdf free. Quote. Postby Just» Tue Mar 26, am. Looking for kinh duoc su pdf free. Will be grateful for any help! Top.

see the video Kinh duoc su pdf

Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức-Thầy Thích Trí Thoát tụng, time: 1:17:27
Tags: Kinh duoc su pdf,Kinh duoc su pdf,Kinh duoc su pdf.

2 thoughts on “Kinh duoc su pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *